Auto News Kysely: Toimitusjohtajat pitävät yrityskulttuuria useimmiten turvallisena tai kokeilevana – muu johto moittii hierarkkiseksi

Alle sadan hengen yrityksissä työskentelevät toimitusjohtajat paahtavat keskimäärin 48 tunnin työviikkoa, ovat todennäköisesti yrityksensä pääomistaja ja kuluttavat työajastaan isoimman palan asiakastyöhön.

Tämä käy ilmi Future CEO 2017 -selvityksessä, jota varten haastateltiin yhteensä 787 ihmistä yrityksistä, joissa kussakin on 2–99 työntekijää.

Selvityksen ovat tuottaneet konsulttiyhtiö Seedi, eläkeyhtiö Etera, Evli-pankki ja vakuutusyhtiö Pohjantähti.

Haastateltavista 604 on toimitusjohtajia, 123 hallituksen jäseniä ja 60 muita johtoryhmän jäseniä. Noin neljä viidesosaa vastaajista on miehiä.

Tuskin ketään yllättää, että toimitusjohtajat ovat tyytyväisempiä omaan työpanokseensa kuin muu yrityksen johto.

Toimitusjohtajat antoivat keskimäärin arvosanaksi itselleen 8,0 asteikolla 0–10. Hallituksen jäsenten arvosana toimitusjohtajalle oli 7,4 ja johtoryhmän jäsenten vain 7,2.

Arvosanojen eroa saattaa selittää se, että toimitusjohtajan ja muiden johtoryhmän näkemykset yrityksestä poikkeavat keskimäärin toisistaan voimakkaasti.

Toimitusjohtajat pitävät yhtiönsä yrityskulttuuria eniten turvallisuutta ja luottamusta luovana (30 prosenttia) mutta myös kokeilevana ja kommunikoivana (25 prosenttia).

Laatukeskeisyyden yrityksen ominaispiirteeksi nostaa 20 prosenttia.

Tuloskeskeisenä ja hierarkkisena yritystään pitää vain neljä prosenttia toimitusjohtajista.

Muiden johtoryhmän jäsenten näkemysten mukaan tilanne on lähes päinvastainen. Heidän mielestään yrityskulttuuri on keskimäärin eniten juuri tuloskeskeinen ja hierarkkinen. 23 prosenttia piti tätä hyvin kuvaavana ilmaisuna heidän yrityksestään.

17 prosenttia piti yritystään kokeilevana tai turvallisena. 16 prosenttia uskoi yrityksen olevan laatukeskeinen. Pitää kuitenkin muistaa, että johtoryhmän muita jäseniä oli selvityksessä vain 60, joten otos on varsin pieni, eikä välttämättä edustava.

Innovaatiokeskeiseksi yrityksensä tunnisti vain harva. Toimitusjohtajista innovatiivisena yritystään piti kahdeksan prosenttia, hallituksen jäsenistä seitsemän prosenttia ja johtoryhmästä 12 prosenttia.

Sekä toimitusjohtajat että muut johtoryhmän edustajat ovat sitä mieltä, että Suomen kilpailukyky kääntyy parhaiten kasvuun panostamalla markkinointiin ja myyntiin.

Hallituksen jäsenet nostivat niukasti asiakkaisiin ja kohderyhmiin keskittymisen markkinoinnin edelle, tosin asiakaskeskeisyyskin voi liittyä markkinointiin.

Harva johtaja uskoo kilpailukyvyn kääntyvän kasvuun palkka-alella. Palkkojen pienentämistä ja työajan pidentämistä on valmis harkitsemaan vain viisi prosenttia toimitusjohtajista.

Toimitusjohtajat pitävät tämän vuoden näkymiä yritystensä kannalta keskimäärin positiivisina. 63 prosenttia yrityksistä kertoo panostavansa kasvuun, kun taas kustannussäästöjä korostaa viisi prosenttia vastaajista.

26 prosenttia uskoo pystyvänsä keskittymään yhtä aikaa kasvuun ja säästöihin. Silti viidessä vuodessa vain kaksi prosenttia pienistä yrityksistä kasvaa yli 30 hengen yrityksiksi, johtajat povaavat kyselyssä.